2017-11-22 ГФО на юридическо лице с нестопанска цел | pravatami.bg

ГФО на юридическо лице с нестопанска цел

Изминалата година беше ключова за мен. С приятели най-сетне успяхме да обединим усилията и опита си и да учредим сдружение, чиято цел е подпомагане на млади хора в различни професионални области да развият уменията си. Справяме се добре, но неизменна част от дейността е и воденето на счетоводство. Трудна работа, особено изготвянето и публикуването на годишен финансов отчет (ГФО), за невеж в тази област човек. Времето върви и сроковете текат. А винаги когато съм в нужда помощ търся на pravatami.bg. Сега ще споделя какво научих там.

Всяка една ли неправителствена организация (НПО) трябва да публикува ГФО?

Отговорът е ДА! Съгласно закона всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), независимо дали е сдружение или фондация и независимо дали осъществява дейност в обществена или частна полза, трябва да изготви и публикува свой  ГФО. Информацията, съдържаща се в отчета, е изцяло публична и достъпът до нея е свободен.

Кой и как изготвя ГФО?

ГФО се изготвя на база на извършваната дейност за период от една финансова  година, като тя съвпада с календарната от 01 януари до 31 декември. Точно както в моя случай, тъй като с приятелите решихме “Нова година, нов късмет!” и учредихме сдружението в началото на януари. Ако обаче НПО е учредена на 1 юни например, това не я освобождава от изготвянето на отчет. В този случай трябва да се изготви финансов отчет, които обхваща периода до 31 декември.

Колкото и да ми се иска да спестя пари, не мога да си правя всичко сам, ГФО трябва да бъде изготвен от счетоводител или счетоводно предприятие. А и крайно време е да наема счетоводител, който да се занимава със  счетоводството. Писна ми да се мъча с това.

ГФО се състои от следните части: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.

Важно! ГФО на НПО в обществена полза подлежи на независим финансов одит, когато е налично поне едно от посочените обстоятелства:

 • балансова стойност на активите към 31 декември надвишава 1 млн. лв.;
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година е над 2 млн. лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди превишава 1 млн. лв.

Независимият одит се извършва от регистрирани одитори, които преценяват съответствието на ГФО с докладваната за периода дейност.

Важно! Задължен съм да подам  ГФО на моята неправителствена организация, дори и тя да не е генерирала никакви приходи от стопанска или друга дейност през годината.

Обявяване на ГФО

Обявяване на ГФО

Къде трябва да се обяви финансовият отчет зависи от вида на сдружението/фондацията.

ЮЛНЦ в обществена полза

НПО, които осъществяват общественополезна дейност и са регистрирани в  Централния регистър към Министерството на правосъдието подлежат на ежегоден контрол от страна на регистъра. Те заявяват за вписване и предоставят в срок до 31 май всяка година следната информация:

 • преписите от съдебните решения за регистрация на промени в тях, ако има такива;
 • списъкът на лицата в състава на управителните органи;
 • информация за извършената дейност в обществена полза;
 • годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;
 • годишен доклад за финансовото им състояние. Той съдържа информация относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите на НПО и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 • декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични задължения;
 • промени в устава или учредителния акт.

Това те могат да направят на хартиен носител или по електронен път с електронен подпис като използват Портала за електронни административни услуги за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Услугата е безплатна.

Заявеният за вписване и предоставен ГФО се публикува в срок до 30 юни.

Важно! От 1 януари 2018 г. влиза в сила промяна, според която годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. 

ЮЛНЦ в частна полза

НПО в частна полза публикуват своят ГФО отново в срок до 30 юни чрез икономическо издание или чрез специализиран икономически сайт в интернет. Таксата, която се заплаща, се определя от всяко издание, тоест няма фиксирана такава.

Трябва да знам още, че …

 • в интернет се публикува пълният текст на ГФО, а ако е съкратен, изрично трябва да се посочи къде е достъпен пълният вариант;
 • достъпът до публикуваните ГФО е свободен и безплатен;
 • ГФО трябва да е достъпен в продължение на три години от неговото публикуване;
 • тъй като ГФО е публичен, при поискване икономическото издание е длъжно да предоставя достъп до него.

Забравих да подам ГФО, а трябваше. Ами сега?

Ако НПО не състави ГФО в срок, ще ни бъде наложено административно наказание в размер от 500 до 3000 лв.

Всъщност покрай изцяло доброволната дейност, която извършваме и бизнесът върви. И за него ГФО трябва да се подава. А информацията как става това е налична и предоставена по достъпен начин отново на pravatami.bg.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Закон за счетоводството (ЗСч):

  чл. 17 и сл.  – относно съставните части на ГФО;

  чл. 29 и сл. – относно изготвянето на ГФО;

  чл. 38, ал. 1 – относно публичността та ГФО;

  чл. 37– относно независимия финансов одит на ГФО на ЮЛНЦ в обществена полза;

  чл. 38, ал. 1, т. 2 – относно публикуването на ГФО на ЮЛНЦ в обществена полза;

  чл. 38, ал. 1, т. 3 – относно публикуването на ГФО на ЮЛНЦ в частна полза;

  чл. 38, ал. 7 и 8 – относно изискванията при публикуване;

  чл. 72 – относно санкцията при несъставяне на ГФО.

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл. 1 и 2 – относно видовете ЮЛНЦ;

  чл. 3 – относно осъществяването на стопанска дейност от ЮЛНЦ;

  чл. 39 – относно независимия финансов одит  на ЮЛНЦ в обществена полза;

  чл. 40, ал. 2 – относно съдържанието на годишния доклад на ЮЛНЦ в обществена полза;
  чл. 40, ал. 3 – относно срока за подаване на годишния доклад и финансовия отчет на ЮЛНЦ в обществена полза.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

X
Бъди в час с най-новите Права: 1 имейл от нас на седмица.До -82%

Празнично намаление на курсове на правна тематика.