2016-08-18 Правата ми са нарушени

Правата ми са нарушени

Правата ми са нарушени

 

Скъпи приятели на pravatami.bg,

Oт днес, 14.02.2014 г., стартира конкурсът Правата ми са нарушени” с любезното съдействие на Capt’n Social & Electron.

Мисията на конкурса е в унисон с мисията на pravatami.bg, а именно повишаване на правната култура на обществото в България. През последната 1 година ние писахме Права в областите на живота – Юридически лица, Сделки, Работа, Потребители, Полиция, Пари, Наследство, Европа, Граждани, Администрация, Семейство.

Дойде моментът и вие, последователите на pravatami.bg, да се включите активно в повишаването на правната култура на обществото ни, като качите снимка на нарушени права чрез настоящето фейсбук приложението в страницата на pravatami.bg. Измами, нарушения или просто грешки в търговския регистър, обменни бюра, фирми, административни органи, недобросъвестни партньори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокати, брокери, застрахователи, недвижими имоти, мобилни оператори, аренди, поръчителства, онлайн пазаруване, некоректни работодатели и/или служители, нелоялни търговски практики,  потребителски права, нарушения от страна на полицията или пък срещу нея, бързи кредити и банки, заложни къщи, електроразпределителни дружества, некоректни съседи, авторски права, здравни права, таксиметрови услуги или пък незаконно видеонаблюдение, права в семейството – брак, брачен договор, развод, попечителство, издръжка, осиновяване и т.н.

Бъдете активни граждани и дайте публичност на нарушенията, за да бъдат прекратени!

Срокът е до 23:59 часа на 14.03.2014 г.

Освен, че мисията на pravatami.bg за повишаване на правната култура на обществото в страната ще бъде спомогната:

трите снимки, събрали най-много гласове, ще спечелят страхотни награди, предоставени от Електрон.

Eто ги и правилата за участие и провеждане на фотографски  конкурс във фейсбук страницата на pravatami.bg на тема „Правата ми са нарушени”.

I. ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЬОРИ НА ФОТОКОНКУРСА.

 1. Скъпи приятели и активни граждани, моля имайте предвид разпоредбата на чл. 32, ал. 2 КРБ, която гласи: “Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.”.  Тук можете да научите повече по темата. Нека бъдем активни граждани без да нарушаваме чуждите права. В тази връзка в конкурса не са допустими снимки на лица, заснети без тяхно знание или с тяхното изрично несъгласие. Организаторът на конкурса и неговите партньори не носят отговорност за неспазването на настоящата точка.
 2. Организатор на фотоконкурса „Правата ми са нарушени” е Сдружение “Департамент за правна култура”, регистрирано в общественополезна дейност и вписано като такова в Регистъра към Министерство на правосъдието под партиден номер 19195. Партньори на конкурса са “Капт’н Соушъл” ООД, ЕИК 202538313, предоставящ фейсбук софтуерното приложение за провеждането му и “ДД-М” ЕООД, ЕИК 121010785, предоставящ трите награди. С участието си в този фотоконкурс участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу официални правила (наричани по-долу “Правила/та”) и се съгласяват да ги спазват. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на конкурса на интернет страницата на pravatami.bg и фейсбук страницата на pravatami.bg чрез фейсбук апликацията за провеждането на конкурса.
 3. Организаторът на Конкурса си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила след оповестяване им на pravatami.bg и/или фейсбук страницата чрез фейсбук приложението за провеждането на конкурса.

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРСА

 1. Конкурсът започва на 14.02.2014 г. и ще продължи до 15.03.2014 г. включително. Снимки ще се приемат чрез прикачването им във фейсбук приложението/апликацията на страницата на pravatami.bg от 12:00 часа на 14.02.2014 г. до 23:59 часа на 15.03.2014 г. Снимки, изпратени преди или след това, няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.
 2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Участници в конкурса могат да бъдат всички физически лица, харесали страницата на „pravatami.bgвъв Фейсбук, с изключение на служителите на организатора и партньорите по провеждане на конкурса, както и членове на семействата им (деца, родители и съпрузи). В случай че в конкурса участват малолетни граждани и им бъде присъдена награда, тя ще бъде връчена само в присъствието на законния им представител (родител, попечител/настойник).
 2. За да участва дадено лице в конкурса, то трябва да изпрати през интегрираното в страницата на pravatami.bg във фейсбук приложение/апликация снимката, с която участва. Не се допускат групови участия.
 3. С участието си в настоящия конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие да бъдат обработвани предоставените от тях лични данни за нуждите на конкурса и в частност за целите на маркетинга и предоставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от организатора, като не се дължи заплащане за това.
 4. Участникът декларира, че е автор, респективно че е носител на изключителните авторски права върху всяко едно от фотографските изображения, които качва в интернет страницата на конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването му на трети лица, различни от организатора.
 5. С факта на изпращането на фотографско изображение за участие в конкурса, участникът предоставя на организатора неизключителното право на използване на изображението включително, но не само правото на: възпроизвеждането на изображението, разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от изображението, излъчването на изображението по безжичен път, предаването и препредаването на изображението по кабел, публичното показване на изображението, преработката на изображението, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до изображението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
 6. За участие в конкурса не е необходимо да бъдат закупувани продукти и услуги на организатора и организаторът не дължи възнаграждение на участниците във фотоконкурса за ползването на техните снимки.
 7. Не се допуска качването на изображения с еротичен и/или порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, или възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие.
 8. Организаторът запазва правото си да изтрие всяка снимка, която се отклонява от посочените изисквания или която противоречи на закона, морала или добрите нрави.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ. ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 1. Снимките, участващи в конкурса, ще бъдат публикувани на страницата „pravatami.bgвъв Фейсбук чрез интегрираното за целта фейсбук приложение.
 2. Участниците, които ще получат наградите, се избират от посетителите на страницата „pravatami.bg” във Фейсбук чрез гласуване за всяка една от качените снимки чрез начините в самото фейсбук приложение. Победители са участниците, чиито снимки са получили най-голям брой харесвания (лайкове; likes) до крайната дата на конкурса.
 3. Без оглед на броя и вида качени снимки, един участник може да получи само една награда. Наградите на фотоконкурса са както следва:

I. Фотоапарат Никон, модел COOLPIX L27;

II. Външен хард диск (HDD), модел Western Digital Elements, 500GB, ZG5000ABK;

III. Слушалки, модел Sony MDR-NE2/W.

 1. Наградите на победителите във фотоконкурса ще им бъдат връчени лично пред нотариус Женя Йорданова Джикова, гр. София в двуседмичен срок след обявяване на победителите.
 2. В случай че победители във фотоконкурса не се явят в офиса на нотариус Женя Йорданова Джикова за връчване на наградите, представител на организатора ще се свърже с всеки неявил се спечелил участник с оглед уточняване на начина за получаване на наградата.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Не се допуска размяна на наградите от Фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът и партньорите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил грешни данни за контакт.
 3. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България.

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове