Удостоверение за актуално състояниеУдостоверението за актуално състояние е документ, който съдържа информация за търговското дружество, отнасяща се до:

 • седалището;
 • адреса на управление;
 • наименованието;
 • вид на юридическото лице /търговец/;
 • предмет на дейност;
 • лица, които го представляват;
 • начинът на представляване, съобразно данните, вписани в съответния регистър. 

Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма. То ми дава възможност да съм запознат с актуалното състояние на мои клиенти и партньори във всеки един момент и има качеството на официален документ. Удостоверението за актуално състояние се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на фирмата.

С удостоверение за актуално състояние мога да се сдобия по 2 начина: на място и по електронен път.

1. На място:

 • Отивам в най- близкия клон на Агенцията по вписванията.
 • На съответното гише казвам ЕИК и наименование на търговеца.
 • Служителят ми казва колко страници е дълго удостоверението за актуално състояние и колко лева трябва да внеса .
 • Отивам в най- близката банка и внасям съответната сума – за първа страница 5 лв, за всяка следваща – 2 лв , плюс такса за банков превод.
 • Връщам се на гише и там служителят ми издава удостоверението за актуално състояние, което подписва и подпечатва.

Важно! Мога да получа удостоверение за актуално състояние от всяко едно териториално звено на Агенцията по вписванията – например ако търговското ми дружество е със седалище Бургас, мога да получа удостоверение за актуално състояние от клона на Агенцията по вписванията в София.

2. По електронен път:

Трябва да си направя регистрация в сайта на Агенция по вписванията – Търговски регистър и на www.ebg.big .

След успешна регистрация в сайта на Търговски регистър отивам в поле „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”.

 • Въвеждам ЕИК и избирам вида на удостоверението, което ми е необходимо.
 • Въвеждам e-mail адрес, на който да ми бъде изпратено удостоверението.
 • Извършвам плащане на www.beg.big и получавам удостоверението по email. Дължимата държавна такса е в размер 4 лв. , а таксата за превод – 1,5 лв.

Важно!

 • Всяко лице може да получи удостоверение за актуално състояние на фирма, вписана в Търговския регистър, без да е необходимо да действа от името на управителните органи (чрез пълномощно) или да посочва правен интерес.
 • Не съм длъжен да предоставям удостоверение за актуално състояние пред органи, изпълняващи публични функции, защото те могат служебно да направят справка в Търговския Регистър. Например: държавни и общински организации, НАП, НОИ, Инспекцията по труда, банки, нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, ВИК- дружествата и др. На упоритите служители, които без да имат право изискват такова удостоверение, се налага персонална санкция – глоба.  

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Виолета Атанасова

§ Закон за търговския регистър :

чл. 2, ал. 1, ЗТР – относно същността на търговския регистър

чл. 11, ЗТР – относно публичността на търговския регистър

чл. 12, ал. 1, т. 2 , ЗТР – относно дължимата такса за издаване на удостоверение за актуално състояние

чл. 12, ал. 4, ЗТР – относно служебния достъп до търговския регистър

чл. 32, ЗТР - относно публичността на търговския регистър и начина на извършване на справки

чл. 33, ЗТР- относно съдържанието на удостоверението за актуално състояние

чл. 34 , ЗТР- относно издаването на удостоверение за актуално състояние

§ НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

чл. 3, НВСДТР – относно същността и достъпа до търговския регистър

чл. 107, НВСДТР - относно достъпа до търговския регистър и извършването на справки

чл. 109, НВСДТР - относно справките в търговския регистър

чл. 111, НВСДТР - относно видовете удостоверения

чл. 112, НВСДТР - относно издаването на удостоверения на хартиен/електронен носител

§ ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

чл. 13, т. 1, ТДТСАВ – относно държавната такса, която се събира за издаване на удостоверение за актуално състояние

чл. 17 , ТДТСАВ – относно събираните държавни такси

Вашият Email (задължително)

Линк към правото (задължително)

Вашето съобщение

captcha