Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Възрастта и нейното значение в правото

Автор:
Възрастта и нейното значение в правото

С какво се променя животът ми с натрупването на годините? Какви права и задължения възникват за мен с духването на свещичките на всеки мой следващ рожден ден? Предстои ми една разходка из “съзряването” на човек и етапността в придобиването и изгубването на редица права и задължения. Защото човешкият живот е, освен всичко друго, е стриктно регулиран от правото.

Възраст 
Права и задължения
Възрастта и нейното значение в правото_заченат

заченат

Мога да бъда наследник, при условието че се родя жив и жизнеспособен. Това означава, че в случай на смърт на моя баща, ако майка ми е бременна с мен, имам право да получа наследство след моето раждане, като действията по приемането ще се извършат от майка ми. За повече информация “Правата ми като наследник”.
Възрастта и нейното значение в правото_роден

роден

Мога да бъда носител на редица права и задължения:

 • право на живот;
 • право на гражданство – то се определя според гражданството на моите родители или според правилата, които се прилагат на територията, на която съм се родил;
 • право на име, което се избира от моите родители или от длъжностното лице по гражданко състояние;
 • право на ЕГН;
 • право на здраве. Имам право да получавам медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Здравните осигуровки за мен се поемат от бюджета на Република България;
 • право на закрила за нормалното ми физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на моите права и интереси;
 • право на закрила срещу нарушаващите моето достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на моите интереси;
 • право на закрила срещу това да бъда използван за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи;
 • право на закрила срещу сексуално насилие;
 • право да раста в семейна среда или среда, възможно най-близка  до семейната;

години

 • право (и задължение) да посещавам редовно училище;
Възрастта и нейното значение_10

години

 • право да бъда информиран и консултиран от органа за закрила на детето и без знанието на моите родители;
 • право да бъда изслушан във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат мои права или интереси, когато това няма да ми навреди;
 • задължение да зачитам и уважавам правата на моите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането ми, както и на другите членове на обществото, да спазвам обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве;
Възрастта и нейното значение в правото_12

години

 • право да закупувам легално фойерверки от категория 1;
Възрастта и нейното значение в правото_13

години

 • право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
Възрастта и нейното значение в правото_14

години

 • право да дам или не своето съгласие за разпространение на сведения и данни, свързани с мен;
 • право да участвам в избора на религиозни убеждения;
 • право (самостоятелно!) да заведа иск в съда, в случай че съм жертва на домашно насилие;
 • право да излизам без придружител до 22 часа;
 • право да излизам след 22 часа, но с придружител;
 • задължение да поискам изкарване на лична карта;
 • право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момиче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
 • право да бъда уведомен, в случай че мой родител ме припознае, както и право да оспоря припознаването пред съда;
 • право да дам или не своето съгласие за осиновяването ми;
 • мога да нося наказателна отговорност за извършено престъпление, ако съм разбирал свойството и значението на извършеното;
Възрастта и нейното значение в правото_16

години

 • право да напусна училище;
 • право да сключа брак, с разрешение на съда, ако важни причини налагат това;
 • право да започна работа, с разрешение на Инспекцията по труда;
 • право да закупувам легално фойерверки от категория 2;
 • правото да дам съгласието си, без да е необходимо съдействие на мой родител, за извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания;
 • правото да припозная свое дете;
 • правото да бъда член на кооперация, без да е необходимо изрично писмено съгласие на родител или попечител;
 • правото да не ми бъде наложено наказание “пробация” или “безвъзмезден труд в полза на обществото” в случай че извърша престъпление;
 • правото при наложено наказание “пробация” за извършено престъпление, това наказание да бъде заменено с наказанието “обществено порицание”;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория АМ и А1;
 • право на социална пенсия за инвалидност имам, ако съм с трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане повече от 71 %;
Възрастта и нейното значение в правото_17

години

 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория В1;

Възрастта и нейното значение в правото_18

години

 • придобивам обща дееспособност, т.е. правото чрез своите действия да придобивам права и да поемам задължения;
 • право да се разпореждам самостоятелно със свое имущество;
 • право да поемам всякакви задължения (вкл. ипотеки, залози и др.);
 • право да получа кредит;
 • право да излизам без придружител след 22:00 ч.;
 • право да купувам алкохол;
 • право да участвам в хазартни игри;
 • право да работя без предварително разрешение от Инспекцията по труда;
 • право да съставя завещание;
 • задължение да внасям здравни осигуровки, след завършване на средното ми образование, освен ако не продължа образованието си във висше учебно заведение или не сключа трудов или граждански договор; 
 • задължение да подавам сам данъчна декларация, в случай че законът изисква това;
 • право да гласувам на избори за национален или европейски парламент, за президент и за местна власт (кмет и общински съветници);
 • право да бъда избиран за кмет или общински съветник;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС – категория А2;
 • право да получа свидетелство за управление на  МПС – категория В, ВЕ;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория С1 и С1Е;
 • по правило нося пълна наказателна отговорност;
 • право да бъда учредител на юридически лица от всякакъв тип, стига законът да не поставя други изисквания;
 • право да ми бъдат извършвани медицински дейности само след изричното ми и информирано съгласие;
 • право да закупувам легално фойерверки от категория 3; 
 • губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, освен ако не продължа обучението си;
 • губя правото да бъда осиновен (може да бъде осиновено само лице, което към датата на подаване на молбата за осиновяване НЕ е навършило пълнолетие);
 • губя правото на издръжка от моите родители, освен ако не продължа да уча. (Това не означава че при желание и възможност от страна на моите родители, те не могат да продължат да ми помагат финансово или в натура, но вече НЕ са задължени да го правят.);
Възрастта и нейното значение в правото_20

години

 • край на социални плащания, свързани с обучение в училище, дори самото обучение да продължава;

Възрастта и нейното значение в правото_21години

 • право да бъда избиран за народен представител в българския или Европейския парламент;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория С и СЕ, както и D1 и D1Е;

Възрастта и нейното значение в правото_24години

 

 • право да получа свидетелство за управление на МПС категория А, освен ако НЕ притежавам Свидетелство за управление на МПС категория А2 от поне 2 години;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория D и DE;
Възрастта и нейното значение в правото_25

години

 • губя правото да получавам издръжка от моите родители, дори да продължавам да уча;

Възрастта и нейното значение в правото_26години

 • губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, независимо дали продължавам да уча във висше учебно заведение, освен ако съм се инвалидизирал и продължавам да уча – за срока на обучението;

Възрастта и нейното значение в правото_40години

 • право да се кандидатирам за президент на Република България, ако съм български гражданин;

Възрастта и нейното значение в правото_52години и десет месеца

 • право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм военнослужещ с младшо офицерско звание, офицерски кандидат, войник или сержант и имам поне 27 години общ осигурителен стаж, от които поне ⅔ действително изслужени като военнослужещ.

Възрастта и нейното значение в правото_54

години

(*) Текстът отпадна при актуализация на Правото (*)

Възрастта и нейното значение в правото_60

години и 10 месеца

 • право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм жена и имам минимум 35 години и 2 месеца трудов стаж. Ако имам необходимия трудов стаж, мога и една година по-рано;
 • право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм жена;

Възрастта и нейното значение в правото_63

години и 10 месеца

 • право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм мъж и имам минимум 38 години и 2 месеца трудов стаж. Ако имам необходимия трудов стаж, мога и една година по-рано;
 • право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм мъж;

Възрастта и нейното значение в правото_70

години

 • право да получавам социална пенсия за старост, ако доходите ми са по-малко от сбора на гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца.

Актуализира: Зюмра Исмаил

 • Източници

  § Конституция на Република България

  чл. 25 КРБ – относно това кои лица са български граждани

  чл. 28 КРБ – относно правото на живот;

  чл. 65 КРБ – относно  това какви изисквания трябва да покриват лицата с пасивно избирателно право за народни представители в Република България;

  чл. 93 КРБ – относно това кои лица имат пасивно избирателно право за президент на Републиката

  § Изборен кодекс

  чл. 3 ИК – относно активното избирателно право;

  чл. 4 ИК – относно пасивното избирателно право за органи на местно самоуправление;

  чл. 5 ИК – относно пасивното избирателно право за президент и народни представители на Република България и депутати в Европейския парламент;

  § Закон за наследството

  чл. 2, ал. 1 и 2 ЗН – относно правото на наследяване;

  § Закон за лицата  и семейството

  чл. 2, ЗЛС – относно общата дееспособност по българското право;

  чл. 3, ЗЛС – относно малолетните лица;

  чл. 4, ЗЛС – относно непълнолетните лица;

  § Закон за гражданската регистрация (ЗГР):

  чл. 8 ЗГР – относно основните данни за гражданската регистрация;

  чл. 9 ЗГР – относно собственото име на българските граждани;

  чл. 10 ЗГР – относно условията и реда за придобиване на българско гражданство;

  чл. 11 ЗГР – относно единният граждански номер (ЕГН);

  чл. 14 ЗГР – относно фамилното име на българските граждани;

  чл. 15 ЗГР – относно бащиното име на българските граждани;

  чл. 18 ЗГР – относно това кой определя името на детето;

  § Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 33 ЗЗО – относно задължителноосигурените в НОИ лица;

  чл. 34 ЗЗО – относно времето, когато възниква задължението за осигуряване по ЗЗО;

  чл. 35 ЗЗО – относно правата на задължителноосигурените лица;

  чл. 40  ЗЗО – относно определянето на здравноосигурителната вноска;

  § Закон за закрила на детето (ЗЗкрДет):

  чл. 8 ЗЗакрДет – относно необходимостта от придружител на детето извън дома;

  чл. 10  ЗЗакрДет– относно правото на закрила за децата;

  чл. 11 ЗЗакрДет – относно правото на защита срещу насилие;

  чл. 12 ЗЗакрДет – относно правото на свобода на мнение на децата;

  чл. 13 ЗЗакрДет – относно правото на информиране и консултиране на децата;

  чл. 15 ЗЗакр Дет – относно правото на детето да участва в процеси и процедури, които влияят върху живота и развитето му;

  Закон за закрила от домашно насилие (ЗЗДН):

  чл. 8 ЗЗДН – относно легитимираните лица за подаване на жалба за домашно насилие;

  Закон за здравето (ЗЗдр):

  чл. 54 ЗЗдр – относно  забраната за продажба на алкохол ан малолетни лица;

  чл. 87, ал. 3 – относно правото на информирано съгласие за извършване на медицински дейности;

  Закон за кооперациите (ЗК):

  чл. 7 ЗК – относно членстовто в кооперация;

  Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО):

  чл. 8 ЗПУО – относно възрастта, до която е задължително училищното обучение.

  § Наказателен кодекс (НК):

  чл. 31 НК – относно общите парвила за носене на наказателна отговорност;

  чл. 32 НК – относно наказателната неотговорност на малолетните лица;

  чл. 33 НК – относно наказателната неотговорност на невменяемите лица;

  чл. 42 а НК – относно пробацията;

  чл. 63 НК – относно замяната на наказание “пробация” с наказание “обществено порицание” на непълнолетните престъпници;

  § Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл. 151 ЗДвП – относно това кои лица имат право да придобият Свидетелство за управление на МПС според категорията МПС;

  § Закон за наследството (ЗН):

  чл. 13 ЗН – относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

  чл. 13 ЗН – относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

  § Закон за хазарта (ЗХ):

  чл. 2 ЗХ – относно лицата, които имат право да се занимават с хазартни игри;

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл. 58 ЗДФЛ – относно задължението за подаване на данъчна декларация;

  § Закон за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства (ЗБВВПС):

  чл. 48 ЗБВВПС – относно правото на легално закупуване на фойерверки в различни категории.

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 301 КТ – относно минималната възраст за приемане на работа;

  чл. 303 КТ – относно правилата, по  които се наемат на работа лица от 16 до 18 години;

  § Кодекс на социалното осигуряване (КСО):

  чл. 68 КСО – относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  чл. 69 КСО – относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на военнослужещи;

  чл. 82 КСО – относно правото на получаване на наследствена пенсия;

  чл. 89 а КСО – относно правото на получаване на социална пенсия за старост;

  § Семеен кодекс

  чл. 72 СК – относно правото едно дете да бъде осиновено;

  чл. 122 СК – относно носителите на родителски права и задължения;

  чл. 130 СК – относно правото и задължението и парвилата, по които родителите могат  да стопанисват имуществото на своите деца;

  чл. 143 СК – относно  издръжката, която родителите дължат на децата си;

  чл. 144, СК – относно издръжката от родителите;

  § Търговски закон (ТЗ):

  чл. 56 ТЗ – относно изискванията за едноличен търговец;

  чл. 65 ТЗ – относно изискванията към участниците в търговско дружество;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове